- Polacy - Żydzi - Niemcy - Łemkowie

Jarmark Kultur - to projekt zainicjowany i realizowany przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu w latach 2009, 2010.  Ma zaprezentować i rozpropagować bogactwo kulturowe Sądecczyzny, współtworzone przez wieki przez różne grupy narodowościowe - Polaków, Niemców, Żydów, Łemków oraz wyznaniowe - katolików, grekokatolików, protestantów, ludność wyznania prawosławnego oraz mojżeszowego. W ramach projektu organizowane będą wystawy, pokazy, koncerty, sesje naukowe i imprezy plenerowe. Zaplanowano też międzynarodowy plener malarski. Całość uzupełnią publikacje, wydawnictwa i filmy o wielokulturowości Sądecczyzny. Poszczególne imprezy odbywać się będą w centrum miasta (płyta rynku, ul. Wyszyńskiego, plac Kolegiacki) oraz w oddziałach muzeum - Galerii Dawna Synagoga, Domu Gotyckim, Sądeckim Parku Etnograficznym, Miasteczku Galicyjskim. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i Województwo Małopolskie. Jego budżet zamyka się kwotą 996 000 zł, z czego 498 000 zł, tj. 50 proc. stanowią środki unijne. Partnerami "Jarmarku Kultur" są: miasto Nowy Sącz, Powiat Nowosądecki oraz Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Projekt wpisuje się w m.in.: Narodową Strategię Rozwoju Kultury 2004-2013, Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013, Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami, Strategię Rozwoju Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego na lata 2004-2013, Strategię Rozwoju Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, a także w Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 i Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013.


Projekt jest podzielony na cztery moduły tematyczne:

Moduł I
Ludność Polska

Realizacja: czerwiec, lipiec 2009 
Wydarzenia:

Impreza plenerowa „Jarmark kultur”
Wystawa „W kręgu sztuki religijnej na Sądecczyźnie”
Impreza plenerowa "Jarmark św. Małgorzaty"
Impreza folklorystyczna poświęcona Lachom, Góralom i Pogórzanom

Moduł II
Ludność Żydowska

Realizacja: wrzesień 2009
Wydarzenia:
Koncerty zespołów klezmerskich i kantorów
Wystawa fotograficzna „Cmentarze żydowskie i synagogi dawnej Galicji"
Warsztaty
Wystawa kultury żydowskiej "Świat przywołany"

Moduł III
Ludność Niemiecka

Realizacja: czerwiec 2010
Wydarzenia:
Wystawa ilustrująca życie Niemców Galicyjskich na Sądecczyźnie
Impreza folklorystyczna poświęcona ludności niemieckiej

Moduł IV
Ludność Łemkowska

Realizacja: wrzesień 2010
Wydarzenia:
Wystawa sztuki cerkiewnej
Impreza folklorystyczna „Ludność Łemkowska”

Zobacz kalendarz imprez


Inne zadania

Kwiecień/maj 2010
Album fotograficzny „Obrzędowość Sądecczyzny”
Album poświęcony obrzędowości, przede wszystkim dorocznej, która będąc niezwykle mocno powiązana z religijnością i kalendarzem liturgicznym doskonale zilustruje kulturę różnych grup wyznaniowych i etnograficznych Sądecczyzny - przede wszystkim polskich, wyznania rzymskokatolickiego oraz łemkowskich – prawosławnych i greckokatolickich, a także, w mniejszym zakresie Żydów i Cyganów. Zebrany materiał fotograficzny, współczesny i archiwalny, pokaże przemiany tradycyjnej obrzędowości ludowej, do dziś niezwykle barwnej.    

Sierpień 2010
Międzynarodowy Plener Malarski
Na plener zostanie zaproszonych około 20 twórców ze Słowacji, Bułgarii, Ukrainy, Węgier, Litwy, Polski, Norwegii i Niemiec (rekomendowanych przez Związek Polskich Artystów Plastyków). Plener odbywać się będzie w Skansenie i w Miasteczku Galicyjskim. Po zakończeniu imprezy zostanie wydany katalog, który będzie zawierał prace wykonane podczas pleneru oraz informacje o artystach.

Listopad 2010
Sympozjum dotyczące wielokulturowości na Sądecczyźnie
Sympozjum towarzyszą:
Wystawa „Sądecczyzna na styku kultur i religii”
Album "Sądecki Park Etnograficzny - panorama kultur"
Ukaże skansen jako obiekt żywy, który ciągle się rozwija, jest otwarty na różnorodne działania – m.in. poprzez organizowane od lat imprezy prezentujące kultury Łemków, Lachów, Górali, Pogórzan, Cyganów, Niemców Galicyjskich.